Prawo karne i wykroczenia

Partnerzy Kancelarii reprezentują swoich Klientów w poszczególnych etapach postępowania karnego zmierzając do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w ramach toczącego się procesu karnego występując zarówno po stronie oskarżonych/obwinionych jak również pokrzywdzonych przestępstwem czy wykroczeniem. Dokonując wnikliwej i rzetelnej oceny sprawy w zakresie stanu faktycznego i prawnego Klientowi proponowana jest określona strategia procesowa pozwalająca na osiągnięcie założonego celu, który w zależności od sytuacji polega na skutecznej obronie bądź należytej realizacji praw i interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym.

 

W powyższym zakresie Kancelaria udziela pomocy prawnej oraz doradza w sprawach:

  • obrona oskarżonych w sprawach karnych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia przed sądami I i II instancji
  • reprezentowanie podejrzanych w zakresie czynności i działań procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, w tym asysta w czynnościach przesłuchania, przedstawiania zarzutów oraz innych czynnościach dowodowych
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w zakresie czynności i działań procesowych związanych ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania karnego
  • sporządzanie pism procesowych (apelacje, zażalenia, sprzeciwy) i wniosków dowodowych na każdym etapie postępowania karnego i wykroczeniowego
  • opracowywanie projektów subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
  • pomoc prawna w postępowaniu karnym wykonawczym
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>