Polityka prywatności

I Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, ul. 3 Maja 47/9, 61 – 728 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000726385, NIP: 7831778266 (dalej zwana: Administratorem).

Dane do kontaktu:

Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. 3 Maja 47/9, 61 – 728 Poznań

e-mail: kancelaria@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

 

II Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z Administratorem umowy w zakresie świadczenia usług prawnych bądź podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.ksiazkiewicz-muchowicz.pl na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

 

III Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi IT, serwis informatyczny,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania.

 

IV Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dane pozyskane w związku z obsługą formularza kontaktowego przetwarzane są do momentu zakończenia obsługi skierowanego formularza kontaktowego bądź wycofania zgody – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

 

V Prawa, jakie Państwu przysługują

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych
  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych
  Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa  – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych
  Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail: kancelaria@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

lub poprzez wysłanie żądania na adres:

Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. 3 Maja 47/9, 61 – 728 Poznań

 

VI Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć umowy i jej wykonać, a co za tym idzie nie będzie możliwe świadczenie Państwu usług prawnych.

Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.ksiazkiewicz-muchowicz.pl jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi formularza kontaktowego, Administrator nie będzie mógł ustosunkować się do otrzymanego formularza kontaktowego.

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2018 r.